THƯƠNG HIỆU VÌ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

ĐƯỢC THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIỐNG ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG CHÂU Á

ĐIỂM TRÌNH DIỄN VƯỜN ƯƠM CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN CỦA KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

THỰC HIỆN BẢO HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG.

gioi thieu 1

gioi thieu 2

gioi thieu 3

CHỨNG NHẬN - BẰNG KHEN