Có 02 giống dâu được thị trường ưa thích: 

1. Dâu Xanh giáo bảo (gia bảo)
Sau khi trồng 02 năm rưỡi cho trái. Năng suất cao, ít bỏ vụ ( chuỗi trái dài, da trái màu xanh). Chất lượng trái ngon ( ngọt khá – chua nhẹ). Hiệu quả kinh tế trung bình. Thị trường tiêu thụ trái nội địa, ổn định

2. Dâu hạ châu:
Sau khi trồng 02 năm rưỡi cho trái . Năng suất cao, ít bỏ vụ( chuỗi trái dài, da trái màu vàng). Chất lượng trái ngon ( ngọt khá – chua nhẹ). Hiệu quả kinh tế trung bình. Thị trường tiêu thụ trái nội địa, ổn định vì trái thu hoạch vào tháng 07 âl ( Vụ trái cây đã kết thúc).

cay dau